M1-P 网上教学 – 进阶销售及采购、多种货币

学员会掌握MYOB 销售及采购、多种货币之操作,包括处理付款、输入及处理扣单、进阶销售及采购、设定及印制表格、卡片盒、项目及类别、报表、多种货币日记帐、多种货币销售、多种货币采购、多种货币报表、多种外币重估。

处理付款 (片长 19 mins 24 seconds)

输入及处理扣单 (片长 6 mins 20 seconds)

进阶销售及采购 (片长 11 mins)

设定及印制表格 (片长 9 mins 35 seconds)

M1-P-05: 卡片盒

项目及类别 (片长 14 mins 17 seconds)

报表 (片长 5 mins 37 seconds)

多种货币日记帐 (片长 7mins 26 seconds)

多种货币销售及采购 (片长 12 mins)

多种货币报表及外幣重估 (片长 11 mins 13 seconds)